REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.biegiwpolsce.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.biegiwpolsce.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez Krzysztofa Babij, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BwP Krzysztof Babij , wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, pod adresem ul. Turkusowa 15, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP: 5981508395, REGON: 080490950 zwanego dalej Usługodawcą. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@biegiwpolsce.pl oraz telefonicznie, pod numerem: +48 533 936 110 Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.biegiwpolsce.pl.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie: Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.biegiwpolsce.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę; Użytkownik –osoba fizyczna, która korzysta z Usług Serwisu;

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, tworzenie własnego kalendarza startów oraz możliwośccjego udostępnienia. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

§4 USŁUGI

Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu wymaga rejestracji i posiadania aktywnego Konta Użytkownika. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu konta przez Użytkownika. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie. Wszelkich czynności w Serwisie mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnych formularzy umożliwiających zamówienie Pakietu abonamentowego, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w §5 i ulega rozwiązania z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy lub innych Użytkowników prezentujących w Serwisie swoje Oferty. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza.

§4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Użytkownik poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, logotypów, layoutów, haseł, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w celu promocji Ofert w Serwisie oraz innych treści Użytkowników, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu. Użytkownik udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji treści, o której mowa w ust. 1, koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik w przypadku określonym w ustępie powyższym zobowiązuje się zwrócić Usługodawcy wydatki, w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych, faktycznie poniesione przez Usługodawcę na skutek roszczenia lub żądania, o którym mowa powyżej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, prawomocną decyzją administracyjną lub ugodą. Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Użytkownika o roszczeniu lub żądaniu strony trzeciej.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Za stosowanie i wywiązywanie się Użytkownika z obowiązków wynikających z treści Ofert oraz informacji prezentowanych przez niego w Serwisie, jak również za samą treść tych informacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Usługodawca ponosi względem Użytkowników odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

§6 REKLAMACJE

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Turkusowa 15, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@biegiwpolsce.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e–mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu internetowego. Regulamin jest dostępny w języku polskim. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy świadczenia Usług w ramach danego Pakietu abonamentowego oraz prowadzenia Konta.